icono información

Avís legal

Per  mitjà del present Avís Legal es regula la utilització, per part de les persones usuàries, de la Seu electrònica de la Universitat Miguel Hernández. La navegació per la Seu atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal.

Responsabilitat de continguts

La UMH es reserva el dret a modificar sense previ avís la presentació, configuració o contingut de la seu i del present avís legal. D’acord amb l’art. 38.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la UMH es responsabilitza de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis a què podreu accedir a través de la Seu Electrònica (https://seu.umh.es).

L’usuari de la Seu accepta voluntàriament que l’ús dels continguts i serveis d’aquesta té lloc sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

La UMH no es fa responsable de la legalitat d’altres llocs web de terceres persones des dels que es puga accedir a la Seu. Tampoc respon per la legalitat d’altres llocs web de terceres persones, que puguen estar vinculats o enllaçats des de la Seu.

La UMH no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis derivats d’interferències, avaries o interrupcions del servei electrònic de la seu, si es deuen a causes alienes o de força major.

Propietat intel·lectual i Protecció de dades

El disseny d’aquesta Seu i els seus codis font, així com els logos, marques, i la resta de signes distintius que hi apareixen, pertanyen a la UMH i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Les dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment dels serveis oferits a través de la Seu de la UMH s’arreplegaran amb el consentiment de l’usuari. El tractament de les dades de caràcter personal que s’arrepleguen a través de la Seu se subjecta al que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. La persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establits per la legislació vigent.

Segons disposa l’article 7.1 c) del Reglament d’Administració Electrònica de la UMH, s’inclou un enllaç amb la seu electrònica de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la Seu, serà la llei espanyola.