icono información

Verificació de documents

Aquesta utilitat permet de comprovar la validesa i integritat d’un document emés per la Universitat Miguel Hernández a partir del Codi Segur de Verificació (CSV) que apareix imprés.

Escrigueu el Codi Segur de Verificació (CSV) que apareix en el document per a visualitzar-ho de nou i comproveu que les dades consignades són correctes.