icono información

Segells electrònics utilitzats

La seu electrònica de la UMH fa servir un certificat reconegut o qualificat d’autenticació de lloc web o mitjà equivalent per a identificar-se i garantir-ne una comunicació segura.

Per a les actuacions administratives automatitzades, la UMH fa servir segells electrònics basats en certificats electrònics que reuneixen els requisits exigits per la legislació vigent. A continuació s’inclou la relació de segells electrònics utilitzats per la Universitat:

Segell electrònic de la Universitat Miguel Hernández

NOM DEL SEGELL: Universidad Miguel Hernández de Elche

TITULAR DEL CERTIFICAT: Universidad Miguel Hernández de Elche

NIF (del titular del certificat): Q-5350015C

CODI ÚNIC D’IDENTIFICACIÓ: ‎58cc86557ef34ec5ac89fbd96cae750b

EMÈS PER: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120

IDENTIFICACIÓ DEL SEGELL ELECTRÒNIC: C = ES, S = ALICANTE, L = ELX, O = UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ, OU = sello electrónico, SERIALNUMBER = Q5350015C, CN = UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE, 2.5.4.97 = VATES-Q5350015C

COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE VALIDESA DEL CERTIFICAT: ‎lunes, ‎19‎ de ‎junio‎ de ‎2023 11:36:00 – ‎‎jueves, ‎18‎ de ‎junio‎ de ‎2026 11:36:00

LÍMITS D’ÚS DEL CERTIFICAT: Firma digital, Sin repudio, Cifrado de clave

EMPREMTA DIGITAL DEL CERTIFICAT: ba237766309c98e85db8af91442f86799f1e47c4

INDICACIÓ D’ÚS DEL SEGELL-E:

 • Emissió i segellat de justificants de presentació d’escrits i sol·licituds adreçats al Registre Electrònic de la UMH.
 • Expedició de certificats
 • Pràctica de notificacions per mitjans electrònics
 • Emissió de factures dirigides a altres AAPP
 • Signatura d’actes
 • Publicacions en BOUMH

DOCUMENTS QUE SERAN GENERATS I SEGELLATS:

 • Certificats acadèmics oficials
 • Justificants del Registre Electrònic
 • Notificacions electròniques
 • Justificants de lectura de notificacions
 • Factures electròniques
 • Certificats de retencions i ingressos a compte de l’IRPF
 • Certificats de serveis prestats
 • Rebuts de nòmina
 • Certificats acadèmics d’estudis propis
 • Diplomes de cursos de perfeccionament i especialització professional
 • Duplicats de diplomes de cursos de perfeccionament i especialització professional
 • Diploma de reconeixement de Nanocursos
 • Actes de qualificacions oficials
 • Certificats d’accions formatives PAS
 • Duplicat de certificats d’accions formatives PAS
 • Certificats d’acreditació de matrícula
 • Certificats de formació i acreditació llingüística de valencià
 • Certificats de cursos i activitats d’extensió universitaria
 • Certificats d’accions formatives de prevenció
 • Certificat supletori al títol oficial
 • Guies docents d’assignatures
 • Certificats de qualificació PAU per a majors 25, 40, 45
 • Certificats de pràctiques acadèmiques tutoritzades
 • Certificats de formació i activitats d’inserció professional
 • Certificats d’aprofitament de pràctiques acadèmiques
 • Certificats de qualificacions tècniques
 • Certificats de congressos d’estudiants
 • Resolucions de reconeixement de crèdits

Descarregar DOCUMENT DE LA RESOLUCIÓ [pdf]

FITXER DEL CERTIFICAT DEL SEGELL ACTUAL

FITXER DEL CERTIFICAT DEL SEGELL ACTUAL Vigent fins 19/06/2023

FITXER DEL CERTIFICAT DEL SEGELL Vigent fins 14/07/2020

FITXER DEL CERTIFICAT DEL SEGELL Vigent fins 28/07/2017

Per a verificar la validesa dels certificats associats a la Universitat Miguel Hernández podeu fer servir el servei Valide abre en nueva ventana del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.