icono información

Segells electrònics utilitzats

La seu electrònica de la UMH fa servir un certificat reconegut o qualificat d’autenticació de lloc web o mitjà equivalent per a identificar-se i garantir-ne una comunicació segura.

Per a les actuacions administratives automatitzades, la UMH fa servir segells electrònics basats en certificats electrònics que reuneixen els requisits exigits per la legislació vigent. A continuació s’inclou la relació de segells electrònics utilitzats per la Universitat:

Segell electrònic de la Universitat Miguel Hernández

NOM DEL SEGELL:   Universitat Miguel Hernández d’Elx

TITULAR DEL CERTIFICAT: Universitat Miguel Hernández d’Elx

NIF (del titular del certificat): Q-5350015

CODI ÚNIC D’IDENTIFICACIÓ: 2f e3 15 56 05 e1 a0 82

EMÈS PER: C = ES, O = ACCV, OU = PKIACCV, CN = ACCVCA-120

IDENTIFICACIÓ DEL SEGELL ELECTRÒNIC: C = ES, S = ALICANTE, L = ELX, O = UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ, OU = sello electrónico, SERIALNUMBER = Q5350015C, CN = UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE

COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ DEL PERÍODE DE VALIDESA DEL CERTIFICAT: divendres, 28 de juliol de 2017 12:09:38 – dilluns, 27 de juliol de 2020 12:09:38

LÍMITS D’ÚS DEL CERTIFICAT: Firma digital, No repudi,  Xifrat de clau, Xifrat de dades

EMPREMTA DIGITAL DEL CERTIFICAT: 2e b5 16 ef 6c a7 88 9a 96 59 2d 6d f4 f0 e7 3b a2 87 2b 42

INDICACIÓ D’ÚS DEL SEGELL-E:

 • Emissió i segellat de justificants de presentació d’escrits i sol·licituds adreçats al Registre Electrònic de la UMH.
 • Expedició de certificats
 • Pràctica de notificacions per mitjans electrònics
 • Emissió de factures dirigides a altres AAPP
 • Signatura d’actes

DOCUMENTS QUE SERAN GENERATS I SEGELLATS:

 • Certificats acadèmics oficials
 • Justificants del Registre Electrònic
 • Notificacions electròniques
 • Justificants de lectura de notificacions
 • Factures electròniques
 • Certificats de retencions i ingressos a compte de l’IRPF
 • Certificats de serveis prestats
 • Rebuts de nòmina
 • Certificats acadèmics d’estudis propis
 • Diplomes de cursos de perfeccionament i especialització professional
 • Duplicats de diplomes de cursos de perfeccionament i especialització professional
 • Diploma de reconeixement de Nanocursos
 • Actes de qualificacions oficials
 • Certificats d’accions formatives PAS
 • Duplicat de certificats d’accions formatives PAS
 • Certificats d’acreditació de matrícula
 • Certificats de formació i acreditació llingüística de valencià
 • Certificats de cursos i activitats d’extensió universitaria

DOCUMENT DE LA RESOLUCIÓ: [Descarregar]

FITXER DEL CERTIFICAT DEL SEGELL: [Actual[Vigent fins 28072017]

Per a verificar la validesa dels certificats associats a la Universitat Miguel Hernández podeu fer servir el servei Valide del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.