icono información

Registre electrònic

El Registre electrònic és el canal electrònic del Registre General de la Universitat Miguel Hernández d’Elx que facilita la presentació electrònica d’escrits, sol·licituds i comunicacions relatius als procediments administratius que apareguen inclosos en el Catàleg de procediments i serveis publicat en la Seu electrònica.

El Registre electrònic de la Universitat està regulat en el Reglament d’Administració Electrònica de la UMH  i la Normativa de funcionament de les oficines d’assistència en matèria de registres de la Universitat Miguel Hernández.

El Registre electrònic està en funcionament durant les 24 hores del dia, tots els dies de l’any. Es regeix per la data i hora oficial espanyola, que figura sempre visible en la Seu electrònica. En el cas de fer una presentació en un dia inhàbil, s’entendrà com realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent.  Als efectes del còmput de terminis administratius en el Registre electrònic s’aplicarà el Calendari de dies inhàbils publicat en la Seu.

La presentació de les sol·licituds, escrits i comunicacions en el Registre electrònic es realitzarà a través dels models normalitzats que estan disponibles en el Catàleg de procediments i serveis i que hauran de ser emplenats d’acord amb el corresponent formulari.  Dels documents presentats en el Registre electrònic s’emetrà automàticament un rebut consistent en una còpia autenticada del document de què es tracte, incloent-hi data i hora de presentació i el número d’entrada de registre, així com un rebut acreditatiu d’altres documents que, si és el cas, l’acompanyen, per a garantir la integritat i el no rebuig d’aquests.

Si per raons de manteniment tècnic o operatiu s’interromp el servei, sempre serà pel temps imprescindible i serà comunicat amb antelació suficient en el mateix Registre electrònic.

Els formats  de fitxers electrònics admesos en el Registre electrònic, és a dir, que poden ser annexats/integrats en els formularis de tramitació són:
DOCX, JPEG, JPG, ODG, ODP, ODS, ODT, PDF, PNG, PPTX, RTF, SVG, TIFF, TXT,  XLSX, XML.

El Registre electrònic de la UMH admet instàncies els documents adjunts de les quals ocupen en total 12 megabytes (12 MB).