icona informació

Certificat de retencions i ingressos a compte de l’IRPF

Descripció

Emissió i posada a disposició dels certificats de retencions i ingressos a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de percepcions de qualsevol tipus.

Advertiments: Si es tracta d’un certificat a nom d’entitats sotmeses al règim especial d’atribució de rendes (societats civils, herències jacents, comunitats de béns, etc.) no podeu obtindre-ho pel canal telemàtic i haureu de demanar-ho en el Servei d’Informació Comptable i Gestió Econòmica i Financera.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: Estudiantat, PAS, PDI, PI, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei d'Informació Comptable i Gestió Econòmica i Financera.

Subjecte a taxes o preu públic: No

Sistemes d'identificació

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.