icona informació

Expedició del certificat de serveis prestats

Descripció

Obtindre el certificat de serveis que ha prestat en la Universitat, tot indicant la vinculació que ha tingut amb la Universitat la persona empleada (funcionari de carrera, funcionari interí, funcionari en pràctiques, contractat laboral, etc.) i el període de temps.

Tramitació Tramitació electrònica

Destinataris: PAS, PDI, PI, Ciutadà.

Periodicitat: Continu

Canals d'accés al tràmit: Electrònic.

Unitat gestora del tràmit: Servei de PAS, Servei de Professorat, Nòmina i Seguretat Social.

Subjecte a taxes o preu públic: No

Normativa de l'aplicació

Normes d'execució i funcionament del pressupost. Annex T-I Taxes per serveis de gestió general de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

Sistemes d'identificació i signatura

Usuari i contrasenya, Certificat electrònic, Cl@ve.